วันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th