คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ “การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th