วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านแล้ง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในตำบลหนองยาวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th