วันที่ 4 มีนาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม Work Shop เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอกลไกการทำงานเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th