วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร Non Degree สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร Non Degree รองรับกำลังแรงงานในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานและสร้างอาชีพใหม่

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th