วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “อธิการบดีสัญจร” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th