วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th