ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

เริ่มรับสมัครปิดรับสมัคร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

วิธีการคัดเลือกวัน/เดือน/ปีสถานที่
สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2563ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
rru-job-10-63