วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 และ 2 ณ ห้อง 742 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรื่อง “ความรู้พื้นฐานทางบัญชี”

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th