วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับบริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ฟังบรรยายเรื่อง บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักการตลาดในยุค AI (artificial intelligence) ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพการขายและการตลาด กระตุ้นละส่งเสริมให้นักศึกษามีความตื่นตัว มีความสนใจ และมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพด้ารการขายและการตลาด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด มาบรรยายให้ความรู้

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th