วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา จัดโครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2563 มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีก นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้าปลีกในชุมชนและท้องถิ่น

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th