วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร QS2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง 5 แห่ง มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ สามารถผลิตข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th