วันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษ 21 ครั้งที่ 3 ณ ปูม้า รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพการจัดการ นำความรู้ แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th