ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

เริ่มรับสมัครปิดรับสมัคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

วิธีการคัดเลือกวัน/เดือน/ปีสถานที่
สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2563ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
rru-job-17-63