วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมอบรมการใช้งานระบบ LMS ครั้งที่ 2 เป็นการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้งานระบบ LMS สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th