ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
4. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

เริ่มรับสมัครปิดรับสมัคร
วันที่ 20 มกราคม 2564วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการคัดเลือกวัน/เดือน/ปีสถานที่
สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
rru-job-2-64