วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดำเนินการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแจ้งกำหนดการสอบ การส่งเกรด ภาคเรียนที่ 1/2563 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 แจ้งจำนวนนักศึกษาผู้สมัครปี 2564 รอบที่ 1 และเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th