วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ และหน่วยงานปัญญธารา ในการชี้แจ้งกระบวนการทำงานและการจัดฝึกอบรม กลุ่มเครือข่าย บัณฑิตพรีเมี่ยม

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th