วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th