วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ (FRMU) และบุคลากรสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th