วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เลาะรอบพระนครชมวัดวัง ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในการบรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้ศิลปกรรมที่สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญจากสถานที่จริง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน ทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th