วันที่ 6 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ณ ชุมชนหมู่บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน การบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายอีกด้วย

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th