วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งการเรียนรู้ทฤษฎีและเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th