วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานทางด้านการผลิตจากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าโดยตรง จากนั้นร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมโบราณ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และนำนักศึกษาไปศึกษาธุรกิจท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th