วันที่ 2 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา ดร.ไสว ศิริทองถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th