สาขาวิชาการบัญชี รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการบัญชี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ทองแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ และดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาการบัญชี รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง และดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

การประชุมความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการในอนาคต

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการประชุมความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการในอนาคต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นำไปพัฒนาคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingการประชุมความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการในอนาคต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล

วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2567 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาทักษะ พัฒนาศักยภาพทางด้านนิเทศศาสตร์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพรัตน์ เถื่อนเนาว์ และอาจารย์ธีรพจน์ จินดาเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล

สาขาวิชาการตลาด รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องใส สินธุสกุล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาการตลาด รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน และอาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นวิทยากร >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE

กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและทำความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษาพร้อมทำสัญญารับทุน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและทำความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษาพร้อมทำสัญญารับทุน ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนในขณะการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง รายละเอียดในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาจากทางบริษัท CP All จำกัด มหาชน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Readingกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและทำความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษาพร้อมทำสัญญารับทุน ครั้งที่ 3/2567