โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับตำบล (Tambon Profile) ตำบลบางโรง และตำบลคลองเขื่อน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

Continue Reading พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับตำบล (Tambon Profile) ตำบลก้อนแก้ว และตำบลบางเล่า >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)…

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่งมอบงานวิจัยชุมชนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ได้ลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าพบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อนเพื่อทำการคืนข้อมูลงานวิจัยชุมชน ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชนและวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนคลองเขื่อนต่อไป >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ส่งมอบงานวิจัยชุมชนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับชุมชน”

ประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ตำบลคลองเขื่อน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่บัณฑิต นักศึกษา และประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ตำบลคลองเขื่อน

ทีมงาน U2T ลงพื้นที่ ตำบลคลองเขื่อน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าพบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน และท่านปลัดตำบลคลองเขื่อน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ แนะนำทีมงานและขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่ทำงานในตำบลคลองเขื่อน พร้อมทั้งประชุมมอบหมายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้กับทีมงาน U2T ตำบลคลองเขื่อน >>…

Continue Reading ทีมงาน U2T ลงพื้นที่ ตำบลคลองเขื่อน

การปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์…

Continue Reading การปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการเข้าพบนายอำเภอคลองเขื่อน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดี ได้เข้าพบ นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอคลองเขื่อน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการเข้าพบนายอำเภอคลองเขื่อน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย