วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับพิธีการลงนามในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย อบต.ก้อนแก้ว อบต.บางโรง อบต.บางเล่า อบต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน เทศบาลตำบลดอนเกาะกา และ อบต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว เทศบาลตำบลบางคล้า อบต.หัวไทร อบต.ท่าทองหลาง อบต.บางสวน อบต.สาวชะโงก อบต.เสม็ดใต้ และ อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า อบต.คลองตะเกรา และ อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ โดยทั้งหมดจะร่วมกันดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการเพื่อเป็นฐานข้อมูล สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมต่อยอดด้านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน อาชีพในพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างแนวทางการสนับสนุนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดทำระบบข้อมูลเทศบาลตำบลและระบบข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล นำไปสู่การวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาแนวทางสนับสนุนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th