กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 5 เมษายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของหลักสูตร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ตำแหน่งที่รับสมัคร1. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา2. อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา3. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา4. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม 2564วันที่ 10…

Continue Reading มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร1. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา2. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิธีการคัดเลือกวัน/เดือน/ปีสถานที่สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2563ห้องน้ำผึ้ง ชั้น…

Continue Reading มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษา ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษา ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 944 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ ความชำนาญที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษา ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 5

วันที่ 9 กันยายน 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 5 ณ ห้อง 742 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรื่อง "คำศัพท์เฉพาะด้านการบัญชี" >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 5

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 4

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 4 ณ ห้อง 742 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรื่อง "คำศัพท์เฉพาะด้านการบัญชี" >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี อบรมทักษะการใช้ Excel ครั้งที่ 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ครั้งที่ 1 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 321 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี อบรมทักษะการใช้ Excel ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 3 ณ ห้อง 742 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรื่อง "ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์" >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ครั้งที่ 3