ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายบัว คงหาญ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อคัดเลือกผู้แทนปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยในที่ประชุมมีมติเลือก ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา เป็นประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

   วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร และ ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมประชุมกับบัณฑิตวิทยาลัย

   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมประชุมกับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้อง 711 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้า จัดทำแผนเร่งรัดการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมประชุมกับบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ บริษัท BMW MANUFACTURING (THAILAND) จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการการผลิต ของสถานประกอบการจริง นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของตนได้ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading โครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

   วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและครื่องประดับจันทบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไทย ประเทศกัมพูชา จังหวัดจันทบุรี และ The Peak จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างสมรรถนะที่เป็นเลิศของทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานของสถานประกอบการต่าง ๆ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

   วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th  

Continue Reading หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์