ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนากิจกรรมย่อย ดำเนินโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ในการจัดทำโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team