วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ ตำบลบางเล่า เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องดิน การเก็บดินส่งตรวจ การวัดค่าดิน และการใช้ปุ๋ยบำรุงดิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยวิทยากรจากทีม Slig บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาอบรมให้ความรู้เรื่องดิน การเก็บดินส่งตรวจ การวัดค่าดิน และการใช้ปุ๋ยบำรุงดิน แก่ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ ตำบลบางเล่า

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th