โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลก้อนแก้ว

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีชาวบ้านที่มีสนใจและอยากมีอาชีพเสริมเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทุนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลก้อนแก้ว

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตำบลบางเล่า

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่านำโดย อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง พร้อมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตำบลบางเล่า เป็นกิจกรรมจัดประชุมชี้แจงการวิเคราะห์วางแผนสำหรับกลุ่มเกษตรกรปลูกมะพร้าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า เพื่อบรรยายและสรุปเรื่องการวางแผนเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตำบลบางเล่า

ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนากิจกรรมย่อย ดำเนินโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ในการจัดทำโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่า เข้าพบ Core Team

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับตำบล (Tambon Profile) ตำบลบางโรง และตำบลคลองเขื่อน >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางโรง ตำบลคลองเขื่อน ตำบลบางเล่า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

Continue Reading พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมย่อยให้สอดคล้องกับตำบล (Tambon Profile) ตำบลก้อนแก้ว และตำบลบางเล่า >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางโรง ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1…

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม จัดโครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)…

Continue Reading โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางเล่านำโดย อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น พร้อมบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า…

Continue Reading กิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพตำบลบางเล่า

ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ณฐ สบายสุข และทีม U2T ของตำบลก้อนแก้ว ได้ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและยังได้ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนความต้องการของชุมชน โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว กำนันตำบลก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลก้อนแก้วเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ทีม U2T ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่คืนข้อมูลชุมชนและร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาชุมชน