วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาแผนบริหาร แผนพัฒนาคณะ แผนบริหารวิชาการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คำแนะนำในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th