วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา HRM เป็นกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมมะ HRM เพื่อปลูกฝังให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์ พัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th/