วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th