วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับบริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ฟังบรรยายเรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่สู่การสร้างเครือข่ายและการบริการอย่างมืออาชีพ ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการจัดการให้เป็นมาตรฐาน และนักศึกษาได้ฝึกทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจากคุณธนน ศรีระภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการตลาด ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาระยอง มาบรรยายให้ความรู้

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th