วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อแจ้งข้อมูลมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงการระบาดของ Covid – 19 มาตรการเฝ้าระวังต่างๆ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th