วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณาอาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีคุณพนม แฝงฤทธิ์ และดร.พัสฐาอรีย์ แสงเดือน จากสำนักงบประมาณ มาเป็นวิทยากรในการอบรม

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th