วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research (CBR)) และเติมความรู้ ทักษะการออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการงานวิจัยเชิงพื้นที่/งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กระบวนการการเรียนรู้แบ่งออกเป็นการเติมเนื้อหา ทฤษฎี เทคนิคการเขียนโครงการ การลงทำงานในชุมชน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th