วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและรองคณบดี ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับมอบหมายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมพูดคุยการดำเนินงานของคณะกับท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า หัวหน้าส่วนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง และหัวหน้าส่วนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการยกระดับสินค้า otop การท่องเที่ยวชุมชนและการหารายได้รูปแบบอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th