วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล เป็นประธานสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์ เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th