วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ “U2T” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมกับ 76 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว่า U2T เป็นโครงการที่สร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คนที่ อว.จ้างงาน โดยแบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี 30,000 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 15,000 คน และประชาชนอีก 15,000 คน ซึ่งจะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยจาก 76 แห่ง ลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางช่วยเหลือตอบโจทย์ชุมชน และมอบหมายภาระงาน 4 ด้าน ให้แก่ผู้ได้รับการจ้างงาน คือ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนอกจากจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจช่วงนี้แล้ว ยังจะได้เนื้องานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ได้รับการจ้างงานด้วย

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th