วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล และอาจารย์ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลก้อนแก้ว และเวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมมอบหมายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้กับทีมงานที่เป็นบัณฑิตและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ U2T ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th