วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th