วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม HRM ณ วัดชมโพธยาราม อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจตนเองให้ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดมา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th