วันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด รับฟังคำแนะนำในการนำความรู้ด้านการตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณกาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง พิมพ์กาญจน์ วสุวงศ์ มาบรรยายให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th