วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาการปรับแผนงานและโครงการให้รองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2564

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th