วันที่ 23 เมษายน 2564 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มีการบรรยายเรื่อง เส้นทางการเติบโตสำหรับบัณฑิตจบใหม่ โดย คุณภานพ โหตรภวานนท์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th