วันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้คณาจารย์ได้มีเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 ให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th